Viziune

Şcoală incluzivă care să asigure șanse egale la educație tuturor elevilor, ancorată în realitatea comunității şi a nevoilor acesteia.

Elevii vor fi pregătiţi, după cum o confirmă tradiţia acestei instituţii, în spiritul cerinţelor societăţii moderne, astfel încât, la finalul anilor de şcolarizare, să răspundă următoarelor tipuri de finalităţi: a învăţa pentru a şti, a învăţa pentru a face, a învăţa pentru a fi şi a învăţa pentru a fi în comunitate.

Școala noastră va școlariza copiii indiferent de etnie, religie sau tip de minoritate socială astfel încât să facă față cerințelor admiterii la liceu și profesională, să-și formeze competențe teoretice și practice la standarde europene pe nivel 3 învățământ profesional, să fie absolvenți capabili de inserție socio-profesională rapidă.  Şcoala va urmări îmbunătăţirea continuă a serviciilor oferite prin: evaluarea continuă a activităţii cadrelor didactice şi personalului, consultarea tuturor actorilor implicaţi în actul educaţional (cadre didactice, elevi, părinţi, comunitatea locală), încheierea unor parteneriate şi colaborări cu instituţii similare din ţară, instituţii non-guvernamentale, cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, naţionale şi regionale, realizarea unei  oferte curriculare diversă, atractivă, adaptată specificului zonei.